Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince, işbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, tedarikçiler, iş ortakları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları, ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Teknikplas Otomotiv Oto Yedek Parça Plastik Yan Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuat gereği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Şirketin kurumsal faaliyetlerinin sürdürülmesi, yurt içi ve yurt dışı ticari iş süreçlerine ait yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Ürün veya hizmet alan müşteriler bakımından, ürün veya hizmetlerin tanıtılması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet veya ürünlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere sunulabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikayet süreçlerinin yerine getirilmesi, alım, satım, ödeme, tahsilat, sevkiyat, faturalandırma, ithalat, ihracat, gümrük işlemlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları bakımından, şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin sürdürülmesi, portföy yönetimi, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, denetim, kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, icra dairelerine, tüketici hakem heyetlerine, arabuluculara, adli makamlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çalışanlar, çalışan adayları, bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali, sosyal haklara dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adayının işe yerleştirme süreçlerini yerine getirmek, şirket ücret politikasının belirlenmesi,
 • Şirket ortakları/hissedarları bakımından şirket yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket tanıtımının sağlanması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi,
 • Ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, şirket çalışanları, iş ortakları, danışmanlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin kurulması ve ifasının sağlanması,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve ilgili üçüncü kişiler ile şirket iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimi sağlamak, şirketin kurumsal kalitesini geliştirmek, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak,
 • Şirkete ait fabrika, bina ve eklentilerinin ve taşınır mal güvenliğinin sağlanması, fiziksel mekan güvenliğinin, fabrika, bina ve eklentilerine giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, şirket meşru menfaati kapsamında, performans değerlendirmesi, işe devam süreçlerinin takibini sağlamak.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

 • Kimlik bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni haliniz, cinsiyetiniz, paylaştığınız resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgiler (İlgili kişisel veri sahibi bakımından; telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresiniz, müşteriler, tedarikçiler bakımından kayıtlı elektronik posta (kep) adresi bilgisi)
 • Lokasyon bilgileri (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri)
 • Özlük Bilgileri (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin kimlik, nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, askerlik durum bilgisi, Banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, çalışan adayları bakımından iş başvurusu formu üzerinde yazılı özlük bilgileri)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Şirket ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra dosya bilgileri, soruşturma bilgisi)
 • Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Gerçek kişilere ait Ad, Soyadı, T.C. No, vergi numarası, vergi dairesi, oda sicil bilgileri, yabancı kimlik numarası, pasaport bilgisi, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, kredi kartı gibi ödeme bilgileri, finans, fatura, sevk irsaliyesi, ürün sipariş bilgisi, talep, vekaletname bilgisi, imza sirküleri, pazarlama, işlem güvenliği, risk yönetimi bilgisi, meslek, görev, unvan bilgisi, paylaşılan belgeler üzerinde yer alan görsel fotoğraf bilgisi, paylaşılan resmi kimlik belgeleri üzerinde yazılı kişisel bilgiler, tüzel kişi yetkilisi ve çalışanlarına ait kimlik, iletişim, lokasyon, görev, meslek ve unvan bilgileri)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile tüzel kişi temsilcileri ve çalışanları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçilerin ve ilgili üçüncü kişilerin, şirkete ait fabrika, bina, otopark ve eklentilerinde alınan kamera kayıt bilgileri, giriş çıkış kayıtlar, çalışanlar bakımından işyeri giriş çıkış kayıt bilgileri),
 • Finans Bilgileri (Müşteriler ve tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, ıban numarası, kredi kartı bilgileri, çek, senet, ödeme, sigorta poliçesi, sözleşme bilgisi, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, şirket hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından, öğrenim, meslek kursları, iş tecrübesi bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ruhsat, ehliyet bilgileri, kullanılan araç yeterlilik bilgileri, bildirilen formlardaki diğer mesleki bilgileri, şirket ortakları, müşteriler, hizmet sağlayan tedarikçi yetkilisi ve çalışanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve personeli bakımından görev, unvan, meslek bilgisi, sicil, uzmanlık, eğitim, diploma, sertifika, yeterlilik bilgileri),
 • Görsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, diploma, sertifika, paylaşılan evrak ve resmi belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraf ve görüntüleriniz)
 • Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, genel sağlık raporu tetkikleri, kan grubu bilgisi, laboratuvar tetkikleri, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları, müşteriler bakımından HES kodu bilgisi)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için sabıka kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları için hükümlülük, adli durum bilgileri),
 • İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,
 • Kurumsal iletişim hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz; doğrudan ilgili kişiden sözlü alınarak, yazılı ya da elektronik ortamlarda bulunan formlarının doldurulması, çalışanlar için özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, satış, pazarlama, planlama, sevkiyat, gümrük, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri sırasında verilerin işlenmesi, şirkete ait fabrika, bina ve eklentilerinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizin aranması, internet sitemizi,  sosyal medya hesaplarımızı ziyaret etmeniz, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

Kişisel verileriniz, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, çalışanların sağlık verileri bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri hekimi veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri gereği işlenmekte, toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Teknikplas Otomotiv Oto Yedek Parça Plastik Yan Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Yaylacık Mah. 44. Sok. No: 7/1 Nilüfer Bursa Türkiye  adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@teknikplas.com adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine teknikplas@hs01.kep.tr elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.